ตั้งแต่เดือน :
   


     
วว/ดด/ปปปป (30/12/2550)   
วันประกาศ ประเภทเรื่องเลขที่ประกาศเรื่องวันหมดอายุ
26/06/2563 คำสั่ง102/2563แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 
26/06/2563 คำสั่ง316/2562เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ที่ได้จากการวิจัย (KM) 
26/06/2563 คำสั่ง95/2563ให้บุคลากรพ้นจากตำแหน่ง (นายประพาฬ ทิพย์สันเทียะ) 
26/06/2563 คำสั่ง96/2563แต่งตั้งบุคลากร (ผศ.ดร.ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์) 
19/06/2563 ประกาศ100/2563แต่งตั้งอาจารย์ประจำ (นายอนุชา มีแก้วเจริญ) 
12
  ผลการค้นข้อมูลประกาศ                                                        ประกาศล่าสุด
      ค้นหาข้อมูลประกาศย้อนหลัง
ปีการศึกษา : ตั้งแต่วันที่ : ถึงวันที่ : ประกาศย้อนหลัง : ถึงเดือน : ชื่อเรื่อง : วัน เลขที่ประกาศ :