ตั้งแต่เดือน :
   


     
วว/ดด/ปปปป (30/12/2550)   
วันประกาศ ประเภทเรื่องเลขที่ประกาศเรื่องวันหมดอายุ
16/01/2563 คำสั่ง9/2563ให้บุคลากรพ้นจากตำแหน่ง (นางสาวรักชนก เจียมวิเศษ) 
11/01/2563 คำสั่ง277/2562แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาการเรียนการสอนระบบคลังหน่วยกิต 
11/01/2563 คำสั่ง302/2562แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 
11/01/2563 คำสั่ง308/2562แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (ร่วม) 
11/01/2563 คำสั่ง309/2562แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
1234
  ผลการค้นข้อมูลประกาศ                                                        ประกาศล่าสุด
      ค้นหาข้อมูลประกาศย้อนหลัง
ปีการศึกษา : ตั้งแต่วันที่ : ถึงวันที่ : ประกาศย้อนหลัง : ถึงเดือน : ชื่อเรื่อง : วัน เลขที่ประกาศ :