ตั้งแต่เดือน :
   


     
วว/ดด/ปปปป (30/12/2550)   
วันประกาศ ประเภทเรื่องเลขที่ประกาศเรื่องวันหมดอายุ
05/03/2564 คำสั่ง26/2564ย้ายบุคลากร (นายชีวิน นัยชิต) 
05/03/2564 คำสั่ง27/2564แต่งตั้งบุคลากร (ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา) 
25/02/2564 ข้อบังคับ1/2564ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 
25/02/2564 คำสั่ง25/2564แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักศึกษาและหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
25/02/2564 ประกาศ14/2564อนุมัติให้บุคลากรลาออก (นางยุภิญ ทองใหม่) 
12
  ผลการค้นข้อมูลประกาศ                                                        ประกาศล่าสุด
      ค้นหาข้อมูลประกาศย้อนหลัง
ปีการศึกษา : ตั้งแต่วันที่ : ถึงวันที่ : ประกาศย้อนหลัง : ถึงเดือน : ชื่อเรื่อง : วัน เลขที่ประกาศ :